การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ ( Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุก ๆ กรณี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานที่จะให้เกิดความสำเร็จดังกล่าวควบคู่กันเสมอมา โดยยึดถือความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมซึ่งรวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม บริษัทฯได้กำหนดข้อปฏิบัติที่คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจอย่างคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดกฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสำระสำคัญดังนี้

1. ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตำมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

2. มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3.ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และการอนุรักษ์พลังงาน

4.มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดกำรสูญเสียในกระบวนการผลิต และส่งมอบสินค้าทันเวลา โดยนำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน

5. พัฒนาและมีส่วนร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

6. กำหนดกระบวนกำรและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น