เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์ในเส้นทางของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

ทำไมต้อง โซลาร์ตรอน

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศแบบ บริการครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปี โรงงานของเราผลิตแผ่นและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรจากประเทศเยอรมัน(สายการผลิตอัตโนมัติ) และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น UL(สหรัฐอเมริกา) MCS(สหราชอาณาจักร) JIS(ญี่ปุ่น) และ มอก.(ไทย) อีกทั้งบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET:The Securities Exchange of Thailand) และสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ESCO: Energy Service Companies)

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          “ผู้นำทางเทคโนโลยีผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

          ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่ง พลังงานทางเลือกที่สำคัญของประเทศไทย บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

           • ต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

           • ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ด้วยราคาที่ยุติธรรม

           • ต่อคู่ค้า ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืน

           • ต่อพนักงาน สนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้เป็นมืออาชีพ

           • ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม สร้างงานให้คนท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมชุมชน

+
ขนาดการติดตั้งทั้งหมดของเรา(เมกะวัตต์)
กำลังการผลิตต่อปี(เมกะวัตต์)
จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิดได้ต่อวัน
K
จำนวนแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ต่อเดือน
ด้วยประสบการณ์กว่า(ปี)

ผู้นำที่ขับเคลื่อนบริษัทของเรา

เราไม่เพียงแค่พูดถึงความเป็นไปได้ เแต่เราทำให้มันเป็นไปได้
 
พลเอกภูดิศ ทัตติยโชติ
พลเอกภูดิศ ทัตติยโชติ
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 
นาสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
 

"เนื่องจากการเปิดเสรีโซลาร์รูฟ ทำให้มีจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเกิดขึ้น
โซลาร์ตรอนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในวงการพลังงาน นอกจากนี้ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทาง E-Commerce
เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของเราแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม พวกเราจะมุ่งมั่นปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อธุรกิจที่ดีขึ้น"

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)