หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2566 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2565 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2563 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2562 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2561 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2560 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2559 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2558 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2557

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2567 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2566 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2565 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2564 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2563 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2562 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2561 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2560 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2559 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2558 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2557 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2556 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2555

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564