คณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อบุคคลที่มีความสำคัญในบริษัทของเรา

คณะกรรมการบริษัท

 
พลเอกภูดิศ ขัตติยโชติ
พลเอกภูดิศ ทัตติยโชติ
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 
นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
 
 
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานที่ปรึกษาบริษัท
 
พลตำรวจโทสฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
พลตำรวจโทสฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 
 
นายสมชาย ชีวสุทธานนท์
นายสมชาย ชีวสุทธานนท์
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 
นายภูผา เตชะณรงค์
นายภูผา เตชะณรงค์
กรรมการบริษัท
 
 
นายจุมพล วาทะสุนทรกุล
นายจุมพล วาทะสุนทรกุล
กรรมการบริษัท