คณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อบุคคลที่มีความสำคัญในบริษัทของเรา

คณะกรรมการบริษัท

 
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
ประธานกรรมการบริษัท
 
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท
 
 
นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม
นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม
กรรมการบริษัท
 
นายดุสิต เครืองาม
นายดุสิต เครืองาม
กรรมการบริษัท
 
 
นางรวิฐา พงศ์นุชิต
นางรวิฐา พงศ์นุชิต
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 
 
นายธานี เต็มบุญศักดิ์
นายธานี เต็มบุญศักดิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ