นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Data Protection Policy).

WEบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

          “ผู้ใช้บริการ”
          หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทหรือที่เข้ามายังระบบสารสนเทศของบริษัท

          “บริษัท” หรือ “เรา”
          หมายถึง บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ในที่นี้หมายถึงบริษัทในเครือที่บริษัทมีอํานาจควบคุม ได้แก่ บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จํากัด, บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด, บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จํากัด, บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จํากัด และกิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที)

          “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
          หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

          “ข้อมูลส่วนบุคคล”
          หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”
          หมายถึงข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

          “ประมวลผล”
          หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
          บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
          หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
          หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

          “ระบบข้อมูลสารสนเทศ”
          หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

          ““ท่าน”
          หมายถึง ลูกค้า คู่สัญญา บุคลากรของบริษัท และผู้สมัคร

2. รายละเอียดทั่วไป

               คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากเราประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย้

               เราจะประมวลผลและรักษาให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที่กำหนดในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

          3.1 เราเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
               (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราโดยตรง : ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับเราเพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชม เป็นต้น
               (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้
               (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก : เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ การได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบ แหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซด์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล สมาคมบริษัทจัดการลงทุน การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่ท่านได้ใช้หรือซื้อ หรือจากผู้สมัครงาน (“แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก”)

          3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

          4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้
               (ก) ลูกค้า ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
               (ข) คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
               (ค) บุคลากรของบริษัท ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัท
               (ง) ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัท ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงาน ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

          4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น้
               (ก) ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
               (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
               (ค) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
               (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
               (จ) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชี
               (ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของเรา อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบของเรา ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของเรา (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในระบบของเรา ข้อมูลการทำแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา
               (ช) ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของเรา ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่เรา ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
               (ซ) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยบริษัท หรือบุคคลอื่น วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง
               (ฌ) ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการ

          4.3 ในกรณีที่เรา เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เราจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          5.1 เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
               • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเราหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
               • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือองค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เราต้องปฏิบัติตาม
               • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากเรา
               • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
               • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
               • ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น หรือตามกรณีที่ระบุในตารางล่างนี้ ทั้งนี้ หากเราขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่เราสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

          5.2 เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้้
               • เพื่อการติดต่อและการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือข้อเสนออื่น ๆ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ
               • เพื่อแจ้งกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ท่าน
               • เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน รวมไปถึงรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
               • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเราหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
               • เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชันของเรา และการพัฒนาการให้บริการของบริษัท หรือเพื่อการแก้ไขปัญหาในเชิงเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้งานเว็บไซด์
               • เพื่อการทดสอบ ตรวจสอบ วิจัยระบบ เพื่อพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน เช่น ระบบการตรวจสอบค่าไฟฟ้าจากการติดตั้งระบบโซลาร์ (Monitoring System) เป็นต้น
               • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชันของเรา
               • เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับประสบการณ์หรือความต้องการของลูกค้า
               • เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้าง องค์กร และทำธุรกรรมขององค์กร
               • เพื่อจัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
               • เพื่อบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับเรา ในระบบ CCTV รวมถึง การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณที่ทำการของบริษัท
               • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือองค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เราต้องปฏิบัติตาม
               • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่ลูกค้า

          5.3 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจะดำเนินการประมวลผลหรือเก็บหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 5.1 และ 5.2 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือเราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว เราอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

          5.4 ในกรณีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          6.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้
               (ก) บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเราให้กระทำการในฐานะบุคลากรหรือคู่ค้าของเรา เพื่อการนำเสนอขาย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
               (ข) บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างหรือทำสัญญากับบุคลากรหรือคู่ค้าของเรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอ ขาย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
               (ค) บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเราให้กระทำการในฐานะบุคลากรหรือคู่ค้าของเราเพื่อให้บริการประมวลผลข้อมูล บริการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การทวงหนี้ บริการด้านเทคโนโลยี บริการคลาวด์ บริการจัดหาบุคคลภายนอก บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการจัดเก็บของ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริการรับส่งไปรษณีย์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา
               (ง) เปิดเผยข้อมูลผู้รับประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทในต่างประเทศ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
               (จ) เจ้าของบัญชีร่วมกับท่าน
               (ฉ) สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทย อาทิ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมธนาคารไทย สมาคมนักวิคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
               (ช) หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
               (ซ) หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล
               (ฌ) บุคคลที่เป็น คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

          6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

          6.3 ในกรณีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น เราจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          6.4 ในกรณีที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ เรา จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าเราได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี เราอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          6.5 เนื่องจากเราอาจจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น หากท่านประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลนั้น ๆ

7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          7.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

          7.2 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของเราโดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

          เราไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรานั้น เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ด้วยตนเองที่

          บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

          เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

          โทร : 02-055-9101-3

          Email : [email protected]

          9.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

          9.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปหรือรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

          9.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการดังกล่าว ในกรณี
               (ก) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่เราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย หรือ
              (ข) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง
               (ค) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณะสุข หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

          ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือระงับไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

          9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านอาจขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้
               (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
               (ข) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
               (ค) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 9.3 หรือ
               (ง) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          กรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณะสุข หรือสถิติ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

          9.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
              (ก) เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
              (ข) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 9.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน
              (ค) เราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 9.3 (ก) หรือตรวจสอบตามข้อ 9.3 (ค) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตามข้อ 9

          9.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

          ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

          9.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

          ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของเรา

          9.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

          หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

          บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

          เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
          โทร : 02-055-9101-3           Email : [email protected]           ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           เราจะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระ เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

10. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          เราได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

          การให้บริการของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยเราเท่านั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของเราก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

13. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

          เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอ

14 ช่องทางติดต่อเรา

          บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

          เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

          โทร : 02-055-9101-3

          Email : [email protected]

นโยบายคุกกี้(Cookies Policy).

          เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.solartron.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะทำให้เว็บไซต์ตอบสนองการใช้งานตามความคาดหวังของท่านและข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ตัวตนของท่านโดยตรง แต่จะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่เว็บไซต์จะสามารถตอบสนองการใช้งานของท่านอย่างเฉพาะตัว ด้วยเหตุที่เราให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้อาจจะมีผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานและการให้บริการของเว็บไซต์ กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ท่านยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

          ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้อย่างไร

          เราใช้คุกกี้ เพื่อให้เว็บไซต์มอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

          • โดเมนและ IP Address ที่ท่านได้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ิ

          • Browser ที่ใช้งาน ตลอดจน configuration และระบบการปฏิบัติติการที่ท่านใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์

          • วันและเวลาที่ท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์

          • โดเมนและ IP Address ของเว็บไซด์ของบุคคลภายนอกที่ท่านได้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

          • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ เยี่ยมชม หรือออกจากเว็บไซต์ของรเรา และรวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์และระยะเวลาที่ท่านได้ใช้บริการ

คุกกี้ที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีประเภทต่าง ๆ ดังนี้

          คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำหน้าให้บริการของเว็บไซต์ของเราซึ่งไม่สามารถทำการปิดการใช้งานได้ คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการตั้งค่าเท่าที่ท่านได้ขอใช้บริการ เช่น การปรับตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกฟอร์มเอกสาร ท่านสามารถกำหนดให้ browser ของคุณจะห้ามการทำงานหรือเตือนคุณเมื่อมีการทำงานของคุกกี้ประเภทนี้ แต่หากปิดการทำงานจะทำให้ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงจำนวนผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

          คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

          คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Advertising and targeting Cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

          ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

          เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งาน หรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

             ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
             บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)