หน่วยงานราขการ
        ภาคอุตสาหกรรม
        ห้างสรรพสินค้า
        โรงเรียน / มหาวิทยาลัย
        สถานที่พักอาศัย
        รีสอร์ท / ภัตตาคาร
        โรงจอดรถ
        ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์